REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ SERWIS motoprezent.pl


I. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE: Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

Motoprezent.pl Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Towarowa 22, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612285. Spółka działa w imieniu własnym jako wykonawca usługi zamówionej przez Klienta.

Klient – osoba, która w imieniu własnym lub imieniu i na rzecz osoby trzeciej (Obdarowanego) zamawia Prezent.

Prezent – usługa świadczona przez Motoprezent na rzecz Obdarowanego, polegająca na wynajęciu Obdarowanemu na czas oznaczony określonego, wskazanego w Voucherze samochodu.

Realizacja Prezentu – rzeczywiste wykonanie przez Motoprezent usługi (Prezentu) zakupionej przez Klienta, polegającej na wynajęciu Obdarowanemu na czas określony, wskazanego w Voucherze samochodu. Realizacja usługi (jazdy określonym pojazdem), przebiega pod kierownictwem doświadczonego instruktora.

Voucher – dokument o unikalnym numerze seryjnym (Kodzie Vouchera), stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy i uprawniający jego okaziciela (Obdarowanego) do otrzymania określonego w nim Prezentu. Domniemywa się, że posiadacz Vouchera jest Klientem lub Obdarowanym. Voucher stanowi również potwierdzenie ceny wynajmu określonego samochodu.

Okres ważności Vouchera – okres czasu, w którym Obdarowany musi dokonać rezerwacji terminu na wykonanie Prezentu oraz faktycznie go zrealizować. Voucher jest ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu, po tym czasie realizacja Prezentu jest niemożliwa. Umowa pomiędzy Motoprezentem, a Klientem wygasa z ostatnim dniem tego okresu. Niektóre z Prezentów mają ograniczone terminy realizacji, ze względu na specyfikę usługi (są dostępne tylko w określonych warunkach pogodowych). Informacja o ograniczeniach związanych z realizacją Prezentu jest zawsze umieszczona na Voucherze oraz w opisie Prezentu znajdującym się na stronie internetowej. Treść instrukcji kształtuje stosunek prawny pomiędzy Motoprezentem a Klientem i wiąże obie strony.

Termin rezerwacji – okres 4 tygodni bezpośrednio poprzedzający planowaną realizację Prezentu, w którym należy dokonać rezerwacji

Ostateczny termin rezerwacji –28 dzień przed upływem ważności Vouchera, stanowiący ostatni dzień, w okresie ważności Vouchera, w którym Klient może dokonać rezerwacji. Jeżeli rezerwacja nastąpi po upływie ostatecznego terminu rezerwacji, Motoprezent dołoży wszelkich starań, aby Prezent został zrealizowany, jednak nie jest do tego zobowiązany (zobowiązanie naturalne).

Pakiet – zbiór przynajmniej dwóch Prezentów, z których Obdarowany może wybrać tylko jeden do ostatecznej realizacji. W przypadku obiektywnej niemożności zrealizowania przez Motoprezent wybranego przez Obdarowanego Prezentu, Klient może domagać się realizacji jedynie drugiego Prezentu.

Obdarowany – posiadacz Vouchera, który po dokonaniu rezerwacji i jego okazaniu jest uprawniony do skorzystania z zamówionego Prezentu.

System zawierania umowy – zbiór procedur postępowania, który umożliwia zawarcie umowy.

Kod Vouchera – unikalny ciąg znaków, który identyfikuje zakupiony Prezent.

Biuro Obsługi Klienta – biuro handlowe Motoprezentu, którego dane teleadresowe są podane na stronie motoprezent.pl

Opis Prezentu – jest to szczegółowy opis zamówionej usługi najmu samochodu (Prezentu). Faktyczna realizacja może odbiegać od opisu w zakresie takich szczegółów jak: kolor lub model samochodu, dokładny czas realizacji usługi, rodzaj użytkowanego sprzętu. Zdjęcia umieszczone na stronie internetowej mają charakter przykładowy i nie stanowią Opisu Prezentu.

Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z niekompetentnego, nieprawdziwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy niezbędnych do zamówienia Prezentu.
2. Klient, wysyłając formularze niezbędne do zamówienia prezentu, potwierdza, że zapoznał się z opisem wykupionego Prezentu oraz zawartymi w nim obostrzeniami takimi jak: wymaganie posiadania prawa jazdy kat „B”, aktualny paszport w przypadku prezentów realizowanych za granicą, wiek obdarowanego lub prawidłowa ogólna kondycja psychofizyczna. Na Kliencie spoczywa obowiązek upewnienia się, czy Obdarowany spełnia ww. wymagania. W przypadku złego stanu zdrowia, nieprawidłowej ogólnej kondycji psychofizycznej, braku uprawnień lub umiejętności Obdarowanego, niepozwalających na realizację Prezentu, zarówno Klientowi jak i Obdarowanemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności zwrot zapłaconej kwoty.
3. Wynajmujący (Motoprezent) ponosi odpowiedzialność za pojazd oddany Obdarowanemu w celu zrealizowania usługi (Prezentu) za wyjątkiem sytuacji, w których Obdarowany w trakcie jazdy znajdował się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, nie posiadał stosownych uprawnień lub umiejętności, bądź też jego stan zdrowia lub nieprawidłowa ogólna kondycja psychofizyczna doprowadziły do świadomego narażenia mienia Wynajmującego.
4. Obdarowany przed przystąpieniem do skorzystania z usługi zobowiązany jest do podpisania informacji o zasadach bezpieczeństwa przy odbywaniu przejazdów samochodami.

II. ZAWARCIE UMOWY

1. W przypadku zamówienia Prezentu przez stronę internetową motoprezent.pl, za zawarcie umowy uważa się moment, w którym klient zaakceptuje regulamin, wypełni odpowiednimi, prawdziwymi i kompletnymi danymi formularz zamówienia, wybierze formę płatności oraz dostarczenia Vouchera wraz z instrukcją, w jaki sposób zrealizować Prezent oraz rachunkiem lub fakturą.
Po zakończeniu każdej transakcji Klient otrzymuje e-maila potwierdzającego zamówienie Prezentu.
2. W przypadku zamówienia dokonanego drogą telefoniczną, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem, o czym jest informowany w mailu potwierdzającym zamówienie. Za dzień zawarcia umowy, uważa się dzień dokonania wymaganej opłaty za Prezent i jest to równoznaczne z akceptacją treści regulaminu przez Klienta.
3. W przypadku dokonania zakupu Prezentu w sklepach sprzedaży bezpośredniej, Klient otrzymuje na miejscu Voucher uprawniający do realizacji Prezentu. Uiszczenie opłaty za Prezent w sklepie sprzedaży bezpośredniej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. Przed zakupem Klient ma obowiązek się z nim zapoznać.
4. W żadnym wypadku Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Opłata zawiera podatek VAT (cena Vouchera jest ceną brutto) oraz jest jedynym świadczeniem finansowym do jakiego zobligowany jest Klient. Uiszczenie pełnej opłaty za Prezent jest warunkiem koniecznym do otrzymania Vouchera uprawniającego do odbioru Prezentu. Voucher stanowi potwierdzenie ceny wynajmu określonego samochodu (Prezentu).
2. Przekazanie opłaty może zostać dokonane w następujący sposób: – poprzez przelew bankowy – gotówką – w przypadku osobistego odbioru w Biurze Motoprezentu, z wykorzystaniem wszelkich sposobów płatności akceptowanych przez PayU oraz innych partnerów Motoprezentu.
3. Opłatę uznaje się za dokonaną z chwilą jej wpływu na rachunek bankowy Motoprezentu, z chwilą zaksięgowania jej przez serwis PayU lub inny serwis o podobnym charakterze na koncie Motoprezentu lub z chwilą wpłacenia jej w kasie biura lub sklepu sprzedaży bezpośredniej.
4. Koperta, zawierająca Voucher, rachunek/fakturę i instrukcję dla Obdarowanego jest dostarczana do KLIENTA wg jego wyboru w następujący sposób: – kurierem, na podany w zamówieniu adres (zwykle następuje to w ciągu 1-2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty). Za opóźnienia firmy kurierskiej Motoprezent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Za dostarczenie Vouchera wysyłką kurierską pobierana jest opłata w wysokości 35 zł. W przypadku, gdy Klient nie odbierze przesyłki pod wskazanym w zamówieniu adresem, ponowna wysyłka będzie możliwa dopiero po ponownym uiszczeniu opłaty wysyłkowej.
5. Brak dokonania opłaty w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia powoduje automatyczne odstąpienie od umowy.
6. Faktura VAT jest wystawiana wyłącznie na życzenie Kupującego, zgodnie z pkt II.4.

IV. VOUCHER I WARUNKI REALIZACJI PREZENTU

1. Okres ważności Vouchera wynosi 12 miesięcy i jedynie w tym czasie może być zrealizowany przez Obdarowanego. Realizacja Prezentu odbywa się według kalendarza imprez dostępnego na stronie www.motoprezent.pl, na co Klient w pełni wyraża zgodę.  W sytuacji w której Klient nie ma możliwości realizacji Vouchera z powodu braku dostępnych (wolnych) terminów, nie przysługuje mu możliwość roszczeń w stosunku do Administratora.
2. Klient ma możliwość przedłużenia ważności vouchera, który został zakupiony w Serwisie  Motoprezent.pl, o 180 dni uiszczając opłatę w wysokości 50% wartości vouchera.
3. Realizacja niektórych Prezentów, ze względu na ich specyfikę, jest możliwa tylko w odpowiednim sezonie. W przypadku każdego z takich Prezentów, jest to zawsze wyraźnie zaznaczone w opisie.
4. W celu ustalenia szczegółów realizacji Prezentu, takich jak miejsce i czas, Obdarowany powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta przed upływem ważności Vouchera.
5. Zaleca się, aby Obdarowany kontaktował się z Biurem Obsługi Klienta przynajmniej na 10 dni roboczych przed planowanym terminem realizacji usługi. Motoprezent zastrzega, że nie gwarantuje realizacji Prezentu w konkretnym zaplanowanym przez Obdarowanego terminie, ale dołoży wszelkich starań aby odbyła się w najbardziej dogodnym dla Obdarowanego terminie.
6. W celu zmiany ustalonego terminu realizacji Prezentu na inny termin, Obdarowany zobowiązany jest skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta odpowiednio wcześniej, ale nie później niż na 7 dni roboczych przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 1 raz, z tym zastrzeżeniem, że po upływie Ostatecznego terminu rezerwacji zmiana taka nie jest już możliwa.
7. Zmiana terminów nie jest możliwa w przypadku Prezentów, których realizacja odbywa się poza granicami Polski oraz voucherów promocyjnych.
8. Niezrealizowanie Prezentu w okresie ważności Vouchera lub niedokonanie rezerwacji przed upływem terminu ważności, jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy oraz wygaśnięciem wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje brak możliwości realizacji Prezentu przez Obdarowanego. Z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu ani Klientowi żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot wpłaty.
9. Klient lub Obdarowany może dokonać wymiany na inny Prezent tej samej (lub, za dopłatą, wyższej) wartości, dokonując wymiany otrzymanego Vouchera na inny w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia.
10. Zamiana, o której mowa w pkt. 8 oznacza odstąpienie od umowy w zakresie niewykorzystanej wartości otrzymanego Vouchera oraz wygaśnięcie wszelkich praw z tą częścią związanych, w szczególności powoduje brak możliwości realizacji prezentu dodatkowego przez Obdarowanego i z tego tytułu nie przysługują ani Obdarowanemu, ani Klientowi żadne roszczenia.
11. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży Vouchera Kupujący lub Obdarowany ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Biuro Obsługi Klienta.
12. Obdarowany ma obowiązek przekazania Vouchera w dniu realizacji Prezentu – jest to warunek konieczny. W sytuacji braku Vouchera Motoprezent ma prawo odmówić realizacji Prezentu. W takim przypadku Kupującemu ani Obdarowanemu nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności o zwrot zapłaconej opłaty.
13. Wykonawca ma prawo odmówić realizacji zamówionej usługi lub przerwać realizację usługi, jeżeli Obdarowany nie stosuje się do instrukcji mu udzielanych, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających albo nie spełnia wymagań koniecznych do skorzystania z usług określonych w Opisie Prezentu na stronie. W opisanych przypadkach Kupującemu oraz Obdarowanemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia.
14. Niestawienie się Obdarowanego na miejsce realizacji Prezentu lub jego spóźnienie dłuższe niż 1 godz. powoduje utratę uprawnień do realizacji Prezentu. Obdarowany nie ma możliwości ponownego umówienia się na wykonanie Prezentu. Wówczas Voucher Obdarowanego traci ważność, a Obdarowany i Klient nie dysponują prawem ubiegania się o zwrot kosztów związanych z zakupem Vouchera.
15. Podczas realizacji zamówionej usługi Klient, Obdarowany lub osoba legitymująca się w trakcie usługi otrzymanym od tych osób pisemnym upoważnieniem może fotografować sposób wykonywania usługi. Osoba fotografująca nie może wykonywać zdjęć w miejscach oznaczonym zakazem fotografowania oraz w miejscach niebezpiecznych; jest także zobowiązana do stosowania się do poleceń służb ochrony. Powstałe w ten sposób zdjęcia mogą być wykorzystywane jedynie na użytek osobisty Klienta, Obdarowanego lub osoby upoważnionej. Klient lub Obdarowany nie może upoważnić więcej niż dwóch osób.
16. W przypadku Prezentów, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych, Motoprezent może odmówić realizacji Prezentu, w sytuacji kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu Obdarowanego. Wówczas ustalany jest nowy termin realizacji Prezentu. W takiej sytuacji Motoprezent nie pokrywa kosztów, jakie poniósł Obdarowany, związanych z realizacją Prezentu, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania, chyba, że realizacja Prezentu miała odbyć się poza granicami RP.
17. Postanowienia z pkt. 16 stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania Prezentu doszło z przyczyn niezależnych od Motoprezentu, takich jak (w szczególności) awarie maszyn i urządzeń, choroba itp.
18. Motoprezent zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca realizacji Prezentu z przyczyn od niego niezależnych, o czym poinformuje Obdarowanego na co najmniej 6 godz. przed planowanym terminem realizacji. W sytuacji takiej Obdarowany uzgadnia z Motoprezent inną datę realizacji Prezentu.
19. Rezerwacja terminu przez Obdarowanego musi nastąpić nie później niż 28 dni przed końcem daty ważności vouchera. Nie dotyczy voucherów promocyjnych.
20. Dopuszczalna jest wymiana jazdy określonym modelem samochodu, który uległ awarii, na jazdę modelem o zbliżonych parametrach, o ile Obdarowany wyrazi na to zgodę. W innym przypadku możliwość realizacja jazdy będzie miała miejsce w wyznaczonym przez Motoprezent kolejnym terminie. Motoprezent nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu zmiany daty rezerwacji.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

1. Klient ma prawo do anulowania zamówienia oraz równoczesnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty wystawienia Vouchera, jeżeli Prezent nie został zarezerwowany lub zrealizowany. W takim wypadku Klient ma obowiązek powiadomienia o anulowaniu zamówienia Biura Obsługi Klienta, przesłania na podany mu adres oryginalnego Vouchera, ulotki informacyjnej i rachunku lub faktury za prezent oraz podania numeru konta, na który ma zostać dokonany zwrot opłaty. Rezygnacja z zakupu musi nastąpić w formie pisemnej.
2. Jeżeli Kupujący nie dokona opłaty za zamówiony Prezent w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.
3. Kupujący ma prawo złożyć reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi najpóźniej w ciągu 7 dni od terminu realizacji Prezentu.
4. Reklamacje należy składać osobiście w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta lub listem poleconym na adres Sprzedającego. Pismo z reklamacją powinno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej) oraz przedmiot reklamacji. Reklamacje bez tych danych nie będą rozpatrywane.
5. Motoprezent zobowiązuje się do jak najpilniejszego rozpatrzenia reklamacji – w terminie maksymalnie 14 dni od jej złożenia. Rozpatrzenie reklamacji następuje w sposób jak najbardziej korzystny dla Klienta.
6. W przypadku sprzedaży Prezentów w sklepach sprzedaży bezpośredniej zwroty i reklamacje odbywają się według zasad obowiązujących dla danego typu sklepu, jednak niniejszy Regulamin ma charakter nadrzędny nad tymi zasadami.

VI. PRAWO MOTOPREZENTU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Motoprezent zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z Klientem umowy, w sytuacji, kiedy realizacja Prezentu okazałaby się niemożliwa lub łączyłaby się z rażąco wysokimi kosztami. W takim przypadku Klientowi zwracana jest cała uiszczona opłata lub stwarzana możliwość zamiany na inny Prezent.
2. Za siłę wyższą uważa się sytuacje, kiedy nie może dojść do realizacji Prezentu lub realizacja wiązałaby się z rażąco wysokimi kosztami, z powodów niezależnych od Motoprezentu – w szczególności takich jak: przekraczający zwykłe ryzyko biznesowe wzrost kosztów prowadzenia działalności spowodowany decyzjami organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000r. (Dz. U. 133/1997 poz. 833 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych jest Motoprezent.
2. Motoprezent zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów (Kupujących i Obdarowanych). Dane są przetwarzane jedynie do obsługi zamówień przez Kupującego oraz w przypadku wpisania się na listę Newslettera do informowania o nowościach i promocjach w serwisie www.motoprezent.pl. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie Klient. Dane klientów umieszczone w bazie nie będą przekazywane bez ich zgody osobom trzecim.
3. Wykorzystanie zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt.1. i 2., w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Klienta i Obdarowanego.
4. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach oraz produktach oferowanych przez Motoprezent. Kupujący wyraża zgodę, aby wysyłka informacji była realizowana przez Motoprezent lub podmiot działający w imieniu Motoprezent. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom wymaga dodatkowej zgody kupującego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Motoprezent ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za własne działania i zaniechania.
2. W przypadku niezrealizowania Prezentu lub opóźnienia w jego realizacji, z winy Motoprezentu, przez okres dłuższy niż 14 dni, licząc od dnia ustalonego przez Obdarowanego w Biurze Obsługi Klienta jako dzień realizacji Prezentu, motoprezent zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Klienta otrzymanej opłaty, z równoczesnym zwrotem niewykorzystanego Vouchera.
3. Motoprezent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie Vouchera wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji Prezent traktuje się jako zrealizowany przez Obdarowanego, któremu nie przysługują wobec Motoprezentu żadne roszczenia.
4. Motoprezent zaleca wszystkim Obdarowanym, którzy otrzymali Voucher uprawniający ich do realizacji Prezentów, które mogłyby okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia, aby zawierali z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi stosowne umowy ubezpieczenia.
5. Prezenty znajdujące się na stronie internetowej www.motoprezent.pl, są możliwie dokładnie opisane, a ich charakterystyka odpowiada temu, czego może oczekiwać zarówno Klient jak i Obdarowany. Motoprezent zastrzega sobie możliwość pojawienia się drobnych różnic pomiędzy opisem Prezentu, a faktyczną realizacją usługi. W szczególności odnośnie takich cech jak kolor, marka, typ itp. Zdjęcia umieszczone na stronie internetowej mają charakter przykładowy i nie stanowią Opisu Prezentu.
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją Prezentu strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Motoprezentu.
7. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

PLIKI DO POBRANIA:

Oświadczenie MotoPrezent

Odstąpienie od umowy