Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje o ADO

Administratorem danych osobowych jest Autoprezent.pl sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Towarowa 22, 42-600 Tarnowskie Góry, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000612285, REGON: 364201512, NIP: 5213730044, e-mail: [email protected], tel. 22 245 05 59.

 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych Użytkownika

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

 2. Administrator przetwarza dane osobowe, które użytkownik podał w związku z korzystaniem serwisu https://motoprezent.pl/. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie:

 1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

 2. obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą,

 3. dochodzenia należności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,

 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku
  z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 5. prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 6. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych na podstawie odrębnie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 7. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,

 8. używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy w z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz.1907 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,

 9. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Serwisu usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Serwisem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 10. Przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Serwis, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Zakres przetwarzanych danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie wskazanym poniżej

 1. Imię i nazwisko

 2. Adres e-mail

 3. Adres korespondencyjny

 4. Numer telefonu

 5. NIP

 6. Dane z dowodu tożsamości.

 1. Administrator nie przetwarza danych szczególnej kategorii , chyba że ma na celu dochodzenie swoich roszczeń.

 1. Jakie dane zbiera Administrator w serwisie?

 1. Administrator serwisu zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w serwisie lub bezpośredniego kontaktu ze strony użytkownika:

 1. dane identyfikacyjne,

 2. dane kontaktowe,

 3. inne dane przekazane przez użytkownika w trakcie kontaktu z administratorem danych osobowych.

 1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.

 1. Profilowanie gromadzonych danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje profilowanie użytkowników pod kątem ich zachowań, zainteresowań, wiarygodności płatniczej oraz preferencji zakupowych. Na podstawie profilowania dochodzi do przekazywania użytkownikom treści, które potencjalnie mogą ich zainteresować.

 1. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 1. niezbędny do realizacji umów zawartych za pośrednictwem serwisu, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń;

 2. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych użytkownika na podstawie odrębnej zgody.

 1. Administrator przechowuje dane osobowe użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

 1. Uprawnienia Użytkownika

 1. Administrator zapewnia użytkownikom realizację uprawnień, o których mowa w ust. 2 poniżej. W celu realizacji uprawnień, należy wysłać odpowiednie żądanie pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Towarowa 22, 42-600 Tarnowskie Góry.

 2. Użytkownik ma prawo do:

 1. dostępu do treści danych,

 2. sprostowania, zaktualizowania danych,

 3. usunięcia danych,

 4. ograniczenia przetwarzania danych,

 5. przenoszenia danych,

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

 7. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 8. wniesienia skargi do organu nadzoru.

 1. Administrator rozpatruje zgłoszone żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od chwili ich otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania użytkownika we wskazanym terminie, to poinformuje użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu i wskaże termin rozpatrzenia zgłoszenia, nie dłuższy jednak niż 2 miesiące.

 2. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 1. Udostępnienie informacji

 1. W celu realizacji umowy Administrator może udostępniać zebrane od Państwa dane do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, firmy kurierskie, operatorów systemów płatności on-line (w tym ING Bank Śląski S.A., Twisto Polska sp. z o. o.), podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawne oraz obsługę IT, podmioty współpracujące w zakresie realizacji usług przejazdu.

 2. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 3. Odbiorcom niewskazanym powyżej przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałby na jakąkolwiek identyfikację użytkowników, chyba że użytkownik wyraził na to zgodę.

 1. Konieczność przekazania danych

 1. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Serwisem, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Serwisem.

 2. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Serwisie, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Serwis.

 3. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Serwisu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Serwisu.

 4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z Serwisem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Bankiem.

 5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Serwis, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Serwis i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Serwisem a Twisto Polska Sp. z o.o.

 1. Środki techniczne

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniem osób trzecich, a także wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą danych.

 2. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Serwisu. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. Preferowaną formą kontaktu z Administratorem jest wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu lub wysłanie e-maila na adres: [email protected].

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 1. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw spoza EOG. Administrator korzysta z serwerów do przechowywania danych ulokowanych w państwach należących do EOG.

 1. Cookies

 1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe, przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować serwis indywidualnie dla każdego użytkownika. cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2. Typy plików cookies:

 1. cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;

 2. cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików cookies.

 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach:

 1. konfiguracji serwisu;

 2. rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

 3. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

 4. uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie;

 5. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki – zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności;

 6. optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług;

 7. analiz i badań oglądalności.

 1. Zmiana polityki prywatności i cookies

 1. Niniejszy dokument może zostać zmieniony, aktualna wersja polityki prywatności znajduje się na stronie www.motoprezent.pl.

 2. W przypadku zastrzeżeń użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia konta w serwisie.